Dialogisk idræt

Intensivt kursus

Grundigt og intensivt “hands-on” kursus i dialogisk idræt for de deltagende pædagoger.

Kompetent rådgivning

Kompetent rådgivning fra legeinstruktør og sprogkonsulent.

Konkrete målsætninger

Hjælp til at lave konkrete målsætninger for sprogarbejdet med fokusbørn.

Kursusmateriale

Kursusmateriale i form af bog, legekort, historie til højtlæsning mm. til brug under og efter forløbet.

Legekatalog

Legekatalog med beskrivelse af legeaktiviteter fra forløbet.

Løbende opfølgning

Vi besøger institutionen og laver dialogisk idræt med børn og pædagoger, og afslutter med en evaluering.

Styrk sproget – gennem idræt, leg & aktiv historiefortælling

Junglebogen. Lille Frø. Cykelmyggen Egon. Eller yndlingsbogen på stuen. Dialogisk idræt er en kombination af dialogisk læsning og pædagogisk idræt. Med udgangspunkt i en spændende rammefortælling som børnene selv er med til at udvikle, bruger vi fælles idrætslege til at skabe et trygt og motiverende sprogligt læringsmiljø.

Fra bevægeglæde til fortælleglæde

Hvornår lærer børn sprog? Det gør de, når de har fælles opmærksomhed med andre om noget, de finder vigtigt. Fantasi og bevægelse er begge naturlige oplevelsesformer for børn. Det gør den kropslige rammefortælling til et stærkt redskab til at fange børnenes opmærksomhed med. Glæden ved at tage del i den fælles oplevelse motiverer børnene til at udtrykke sig, og nøglen til den sproglige udvikling ligger i  lysten til at deltage og fortælle med krop og ord.

Dialog og sprogtilegnelse

Forskning viser, at de bedste “sprogmiljøer” opstår, når de voksne stiller åbne, interesserede spørgsmål og svarer på børnenes verbale og nonverbale budskaber. I dialogisk idræt er de voksne åbne for børnenes input og bliver ved med at interessere sig for, hvordan børnene oplever legene, og hvad de har af idéer til udvikling af aktiviteterne. For at dialogen kan opstå, er de voksne omhyggelige med at tilpasse historie og idrætslege til børnenes niveau. legefabrikkens fornemste mål er at formidle på en måde, så børnene får lyst til og mulighed for at komme med idéer og input.

Målgruppe

Dialogisk idræt er især udviklet til børn med særlige sproglige udfordringer – eksempelvis tosprogede børn eller børn med talevanskeligheder, men alle børn har gavn af at deltage. Metoden kan anvendes til alle aldersgrupper fra omkring halvandet år og op. Historie og aktiviteter afstemmes efter børnenes niveau.

Brug for mere info? Tag en snak med Balder og hør hvordan et forløb kan skræddersyes til din institution.

Eksempel på grundforløb

Et grundforløb varer cirka syv uger og sker under ledelse af en konsulent fra Legefabrikken i samarbejde med en sprogkonsulent.

I løbet af grundforløbet besøger Legefabrikkens konsulenter institutionen i forbindelse med opstartsmøde, flere idrætsbesøg og et afsluttende besøg med ceremoni for de deltagende børn.

Deltagerantal er typisk 10-12 børn og to pædagoger.

  • Opstart

    1-2 uger inden selve forløbet afholder vi et to-timers opstartsmøde for jer. Her bliver I introduceret for tankerne og teorien bag dialogisk idræt. I skal hver udvælge to fokusbørn, som I skal lave en sprogvurdering på ud fra et skema, som Legefabrikken udleverer. På baggrund af sprogvurderingen opstiller I selv målsætning og handleplan for fokusbørnene. Derudover udvælges resten af de børn, som skal deltage i forløbet.

  • Idrætsbesøg

    Legefabrikken besøger daginstitutionen i alt syv formiddage og laver dialogisk idræt med børn og pædagoger i ca. halvanden time. Hvert besøg afsluttes med en halv times evalueringsmøde med jer. De første fire uger styrer Legefabrikken aktiviteterne, og I deltager sammen med børnene. De sidste tre uger overtager I selv styringen, og Legefabrikken deltager som hjælpere og coachende observatører.

  • Afslutning

    Ved det sidste idrætsbesøg afslutter vi forløbet med en ceremoni, hvor børnene får udleveret et diplom, som passer til den rammefortælling, som vi har arbejdet ud fra (fx junglediplom, piratdiplom el.lign.).

FAQ

For at et idrætsforløb skal fungere optimalt, skal I deltage aktivt i legeaktiviteterne. Derudover skal der arbejdes med dialogisk idræt både under og imellem Legefabrikkens besøg.

I skal turde kigge på egen voksenrolle og være åbne for konstruktiv feedback og rådgivning fra Legefabrikkens konsulenter.

I skal have lyst til at videreformidle læring og erfaringer fra forløbet til jeres kolleger og eventuelt forældre.

Prisen for et forløb afhænger af varighed, omfang og sted. Et eksempel som ovenover koster cirka 50.000 kr. eksklusive moms.

Forløbet foregår hos jer. I skal blot stille et egnet lokale til rådighed med plads til at bevæge sig og ro til at tale og arbejde uforstyrret.

I skal forberede jer på forløbet ved at udvælge børnegruppe og vurdere fokusbørnenes behov ud fra sprogskema og den viden I har – eksempelvis fra eventuel sprogvurdering.